Santa Clarita Jujitsu

Arm whip throw

VID00003.jpg