Santa Clarita Jujitsu

Arm whip throw

VID00004.jpg